Please fill in the form below or download our printable pdf.

Naam/Name *

Naam/Name

Instansie/Company *


*’n  Regspersoon,  vennootskap  of  ander  liggaam  van  persone  wat  aansoek  om  lidmaatskap  doen,  moet  ‘n  natuurlike  persoon  aanwys  om  as  die  verteenwoordiger  daarvan  op  te  tree  vir  sover  dit  die  uitoefening  van  die voordele van lidmaatskap betref.

*A  juristic  person,  partnership  or  other  body  of  persons  who  applies  for  membership  must designate a natural person to act as the representative thereof in so far as it relates to the execution of the benefits of membership.


Pos Adres/Postal Address *

Tel*

Faks/Fax

Email*

Email

Cell*


FOOIE/FEES: (not Vat registered)
Lidmaatskapfooi van R600 sluit 2 persone per kelder in.
Membership fees of R600 include 2 persons per cellar.


Rekening uitgemaak aan/Account made out to *

Kontakpersoon vir Rekenings/Contact person for accounts *

Email*


Na ontvangs van hierdie vorm sal daar ‘n faktuur uitgereik word vir betaling.
Upon receipt of this document we will generate an invoice due for payment.